T3 Total

 هورمونهای تیروئید تعدادی ازفعالیتهای طبیعی، متابولیک و رشد را در سراسر بدن تنظیم می کنند. غده تیروئید  دوهورمون       می سازد. تیروکسین که شامل 4 اتم ید است و تری یدوتیروکسین که 3 اتم ید دارد. تولید T3 در غده تیروئید تقریبا 20% از T3 Totalرا شامل می شود. T3 از طریق دیوده شدن T4  در غده تیروئید و بافتهای محیطی تولید می شود.

مقادیر در گردش T4 خیلی بیشتر از T3 است، اما فعالیت متابولیک T3 ، 4-3 برابر بیشتر از T4 است؛ اگرچه نیمه عمر آن در مقایسه با T4 کوتاهتر است.

هورمونهای تیروئید مقدمتا با پروتئینهای حامل (TBG.Alb,Pre Alb ) باند می شوند و فقط قسمت کمی از آنها به صورت آزاد گردش می کنند. فقط فرمهای آزاد فعالیت متابولیکی دارند. وقتی که T3 و T4 به TBG باند می شوند، T3 در مقایسه با T4 با استحکام بیشتری متصل می شود. T3 Total شامل هر دو قسمت باندشده و باندنشده است.

در هایپر تیروئیدیسم، هر دوی T3 و T4 به طور معمول بالا   می روند، اما در درصد کمی از بیماران هایپرتیروئید، فقط T3 بالا می رود (T3 توکسیکوز). در هایپوتیروئیدیسم T3 و  T4  کاهش می یابند. سطح T3 در بیماران بستری یوتیروئید یا بیماران ناخوش غالبا پایین است.

آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی

هر آنچه باید از این تست بدانید

موارد کاربرد

 • دومین تست درخواستی برای هایپرتیروئیدیسم در بیمارانی با TSH پایین و T4 نرمال.
 • تشخیص T3 توکسیکوز.

متد انجام

الکتروکمی لومینسانس

نام های مشابه

 • T3 Suppression
 • T3 total serum
 • Total T3 serum
 • Triiodothyronine(T3)
 • Triiodothyronine, Total T3
 • Thyroid Function Cascade

نوع نمونه Specimen Type

سرم

راهنماها Advisory Information

اطلاعات سن و جنس بیمار ضروری است، همچنین سابقه تیروئید ویا مصرف دارو.

نمونه و ظروف مورد نیازSpecimen Required

لوله ژلدار یا لوله درب قرمز و یا ویال پلاستیکی

حداقل نمونه مورد نیاز Specimen Minimum Volume

0.5 میلی لیتر

موارد رد نمونه Reject Due To

همولیز واضح.

اطلاعات پایداری نمونه Specimen Stability Information

 • 7 روز در دمای یخچال
 • 30 روز در فریز

موارد استفاده Useful For

 • دومین تست درخواستی برای هایپرتیروئیدیسم در بیمارانی با TSH پایین و T4 نرمال.
 • تشخیص T3 توکسیکوز.

اطلاعات بالینی Clinical Information

هورمونهای تیروئید تعدادی ازفعالیتهای طبیعی، متابولیک و رشد را در سراسر بدن تنظیم می کنند. غده تیروئید  دوهورمون می سازد. تیروکسین که شامل 4 اتم ید است و تری یدوتیروکسین که 3 اتم ید دارد. تولید T3 در غده تیروئید تقریبا 20% از توتال T3 را شامل می شود. T3 از طریق دیوده شدن T4  در غده تیروئید و بافتهای محیطی تولید می شود.

مقادیر در گردش T4 خیلی بیشتر از T3 است، اما فعالیت متابولیک T3 ، 4-3 برابر بیشتر از T4 است؛ اگرچه نیمه عمر آن در مقایسه با T4 کوتاهتر است.

هورمونهای تیروئید مقدمتا با پروتئینهای حامل (TBG.Alb,Pre Alb ) باند می شوند و فقط قسمت کمی از آنها به صورت آزاد گردش می کنند. فقط فرمهای آزاد فعالیت متابولیکی دارند. وقتی که T3 و T4 به TBG باند می شوند، T3 در مقایسه با T4 با استحکام بیشتری

متصل می شود. T3 توتال شامل هر دو قسمت باندشده و باندنشده است.

در هایپر تیروئیدیسم، هر دوی T3 و T4 به طور معمول بالا   می روند، اما در درصد کمی از بیماران هایپرتیروئید، فقط T3 بالا می رود (T3 توکسیکوز). در هایپوتیروئیدیسم T3 و  T4  کاهش می یابند. سطح T3 در بیماران بستری یوتیروئید یا بیماران ناخوش غالبا پایین است.

محدوده مرجع Reference Values

Pediatric:
0-5 days: 73-288 ng/dL
6 days-2 months: 80-275 ng/dL
3-11 months: 86-265 ng/dL
1-5 years: 92-248 ng/dL
6-10 years: 93-231 ng/dL
11-19 years: 91-218 ng/dL

Adult (> or =20 years): 80-200 ng/dL

تفسیرInterpretation

مقادیر   T3>200 ng/mlدر بزرگسالان یا بیشتر از کات افهای سن در کودکان، با هایپر تیروئیدیسم یا افزایش پروتئینهای حامل هورمونهای تیروئید همراه است. مقادیر غیرنرمال (بالا یا پایین) پروتئینهای حامل هورمونهای تیروئید (به طور اولیه آلبومین و TBG)، ممکن است باعث غیرنرمال شدن غلطتهای T3 در بیماران یوتیروئید بشود.

هشدارها Cautions

T3 مارکرمطمئنی برای هایپوتیروئیدیسم نیست.

T3 برای ارزیابی عمومی افراد،بدون یک شک کلینیکی هایپر تیروئیدیسم مفید نیست.درمان با آمیودارون می تواند باعث کاهش مقادیر T3  شود. فنی توئین، فنی بوتازون و سالیسیلاتها، باعث رهاسازی T3 از پروتئینهای حامل می شود. بنابراین  یک کاهش در سطح هورمون  T3 (در سطوح فری  T3 نرمال) اتفاق می افتد.

اتو آنتی بادیها، علیه هورمونهای تیروئید می توانند با این سنجش تداخل کنند. آنومالیهای پروتئینهای حامل ممکن است باعث تغییر نتایج واقعی گردند. مقادیر پاتولوژیک پروتئینهای حامل، می توانند نتایج را به خارج از رنج نرمال هدایت کنند؛ گرچه ممکن است بیمار در وضعیت یوتروئید باشد. آزمایش فریT3 و فری T4 دراین موارد مشخص کننده می باشد.

بیمارانی که در تماس مداوم با حیوانات هستند یا بیماران تحت درمان با ایمنوتراپها ویا بیمارانی که در پروسه تشخیص با استفاده از ایمونوگلوبولینها یا قطعات ایمونوگلوبولینها هستند؛ ممکن است آنتی بادیهایی ترشح کنند که با اندازه گیریها تداخل ایجاد نمایند. این تداخلات با معرفهای اندازه گیری، ممکن است نتایج غیر واقعی ایجاد کنند.

مراجع بالینی Clinical Reference

 • Hay ID, Klee GG: Linking medical needs and performance goals: clinical and laboratory perspectives on thyroid disease. Clin Chem 1993;39:1519-1524
 •  Klee GG: Clinical usage recommendations and analytic performance goals for total and free triiodothyronine measurements. Clin Chem 1996;42:155-159

شرح اساس ازمایش Method Description

آزمایش T3 توتال: این آزمایش توسط دستگاه کوباس روشه که یک آنالایزر ایمنواسی است، انجام می شود. سنجش T3  یک سنجش رقابتی با استفاده از الکترو کمی لومینسانس است.

T3متصل، توسط 8-آنیلینو-1-نفتالین سولفونیک اسید ازپروتئینهای حامل جدا می شود.نمونه ی بیمار با آنتی بادی گوسفندی پلی کلونال علیه T3 که با رتینیوم نشاندار شده است، اینکوبه می شود. طی زمان انکوباسیون دوم، میکروذرات کوت شده با استرپتاویدین و T3  بیوتینه شده اضافه می شوند تا سایتهای آزاد آنتی بادی نشاندار پر و اشغال شوند. در نتیجه ایمونو کمپلکس با فاز جامد باند می شود که این اتصال به دلیل اتصال بیوتین و استرپتاویدین است. مخلوط واکنش به سلول اندازه گیری وارد می شود و میکروذرات سطح الکترودها را تسخیر می کنند.سپس مواد باند نشده خارج می شوند و القای ولتاژ به الکترودها سبب نشر الکترو کمی لومینسانس می شود.این سیگنال توسط منحنی استاندارد سنجش و نتایج بیماران به دست می آید.

زمان های انجام Day(s) and Time(s) Test Performed

روزانه 

مدت زمان نگهداری نمونه پس از آزمایش Specimen Retention Time

دو هفته 

این بخش به مرور تکمیل می‌گردد

سایر تست‌ها

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ataxia
ASO
ASCA-A
 ASCA (IgG)
Arylsulphatase A
Arthregryposis
Array CGh
APTT-LA
Apolipoprotein B
Apolipoprotein A1
APC-R
Antidepresseurs
Anti-PCP IgG-2
Anti-PCP IgG
Anti-Cerebellum
Anti TPO
Anti Thrombin III
Anti TB Ab (IgA)
Anti Strongyloides
Anti SS-B(La)
Anti SS-A(Ro)
Anti Sperm Ab
Anti smooth Muscle
Anti Smith Ab
Anti SCL-70 IgG
Anti PR3 (C –ANCA )
Anti Pneumonia(IgG)
Anti Pneumona(IgG2)
Anti Platelet Ab
Anti Phospholipid Ab (IgM)
Anti Pemphygus Ab (IgG)
Anti Parietal Cell Ab (I.F)
Anti Parietal Ab
Anti NMDA IgA
Anti NMDA AgM
Anti NMDA ab IgG
Anti NMD CSF
Anti Musk
Anti Mullerian Hormone
Anti MPO ( P – ANCA )
Anti MCV
Anti Islet Cell
Anti intrinsic factor
Anti Insulin
Anti Histone
Anti GM1 Ab (IgM)
Anti GM1 Ab (IgG)
Anti GAD
Anti Endomysial Ab (IgG)
Anti Endomysial Ab (IgA)
Anti DNA (ds)
Anti Desmoglein(1/EU90)
Anti Citrulinated Peptide
Anti Centromer Ab(Cenp B)
Anti Cardiolipin Ab(IgG)
Anti Cardiolipin Ab (IgM)
Anti Bordetella Ab
Anti Aquaporin-4(NMO Ab)
Anti –Jo- 1antibodeis
Angelman
Androstendione
ANCA
ANA(IF)
ANA (I.F)
Amylase serum
Amniocentesis
AMA
Alprazolam
Alport Syndrom
Alpha-Gliadin IgG
Alpha-Gliadin –(IgA)
Alpha Fetoprotein Fluid
Alpha Feto Protein (ECL)
Alpha Feto protein
Alpha 1 Inhibitor
Alpha 1 anti Trypsin
Alperazolam
Alkaline Phosphatase
Aldosteron (0)
Aldolase
Albumin
Aggregatian platlete
AFP Amnion
Adeno. PCR (Blood)
Adeno PCR (Urine)
ADAMS 13
ADA serum
ADA Fluid
ACTH (ECL)
Acid phosphatase (total)
Acid –P(semen)
Achondroplasia-Mutation
Achondroplasia
Acetylcholine Receptor AC
Acardia-Guttires
ABL – BCR (quantitative)

Brucella PCR

Brucel-M

Brucel-G

Bronchia Dis.D.S

Breast dis.C&S

Breast Cytology

BRCA1-2

BRAF Mutation

Borrelia Burgdorferi Ab (IgM)

Borrelia Burgdorferi Ab (IgG)

Bone marrow biopsy

Bone marrow aspiration

Bone M.Biopsy.Cul.BK

Bone M.Asp.Cul.Bk

Bon M.Asp .D.BK

BODY FLUID

Blood Xylose

Blood karyotyping

Blood Glucose

Blood Cytology

Blood Culture

Blood Amnio Acid

BK virus PCR

Biopsy Culture

Biopsy Cul for BK

BIOCHEMISTRY

Beta Fibrinogen

Bence Jones Protein

BCR-ABL

Bartter Syndrome

B2 Microglobulin

B2 Microglobulin

B2 Microglobulin

B2 Microglobulin

B2 Glycoprotein Ab (IgM)

B2 Glycoprotein Ab (IgG)

B-Caroten

CYTOLOGY

Cystatin C

Cyfra 21-1

Cyclosporine

CVS-Sandhoff

CVS Karyotyping

CVS

CSF ACE

Cryoglobuline

CRP High Sensitive

CRP (quantitative)

CRP

Creatin(ascitict)

CPK

Cortisol

Corneal dystrophy

Coombs.In

Coombs.D

Coombs Wright (CSF)

Conexin-26

Cold Agglutinine

Cohen Syndrome

Cockayne Syndrom

COAGULATION TESTS

Co.Wright

CMV-M CSF

CmV-M

CMV-G

CMV PCR

CMV Avidity

CMV Ag

Clonazepam

CK-MB

CIC

Cholesterol

Chloride

Chlamydia-G

Chlamydia (IgM)

Chlamydia (IgA)

Charcot Marie

Ch50

CF – Cystic fibrosis

Ceruloplasmin

Cell Free DNA

CEA (ECL)

CD8

CD8

CD7

CD7

CD68

CD56

CD5

CD5

CD45

CD4

CD34

CD3

CD3

CD22

CD21

CD21

CD20

CD20

cD2

CD2

CD19

CD19

CD18

CD16

CD14

CD10

CD10

CD-31

CD 59

CD 55

Carbamazepin

Calcium

CA-125 (Fluid)

CA-125 (ECL)

CA 72-4

CA 242

Ca 2+

CA 19-9 (ECL)

CA 15-3 (ECL)

C4

C3

C1q

C-peptide (2hr) (ECL)

DX0195

DX0194

DX0141

DX0025

Duchene Muscular

Dravet Syndrome

DR 70 (Onko-Sure)

Diphteria Ab (IgM)

Diphteria Ab (IgG)

Dihydrotestosterone

Digoxin

DHEA-S (ECL)

Dermatophagoids farina

Exome​

Estriol in urine 24 hrs

Estradiol (ECL)

ESR 1 hr.

Erythropoietin

Epilepsy

Epidermolysis Bullosa

ELECTROPHORESIS

EBV-M

EBV-G

EBV PCR

EBV Ab(VCA)-IgM (CSF)

EBV Ab(VCA)-IgG (CSF)

e.perep

Fungi PCR

Fungi culture

FTS

FTI

FTA-IgG

FTA-Ig M

Free testosterone

Free T4 (ECL)

Free T3

Free PSA Index

Free PSA (ECL)

Food Allergens(RAST)

Food Allergens

FNA

FMF

Fluid .Cul&S

Flow Cytometry

Fish

Fibrinogen

Fetuse Karyottping

Fertility

Fasting Blood Glucose

Fasciola Ab (IgM)

Fasciola Ab (IgG)

FactorX

Factor XI

Factor VIII

Factor VII

Factor IX

Factor I

Factor H

F31

F.S.H (ECL)

GTT

Glycogen Storaga disease

Glucagon

Globulin.serum

GH basal

GGT

Genetic Report Interpration

Genetic nephritic syndrome

GENETIC MOLECULAR DIAGNOS

Genetic – Cyto

Genetic

GCT

Gastrin

Gangliosidosis

GALT(Galactose 1

G6Pd(Quantitative)

G20210A PCR

Hydatic Ab (IgM)

Hydatic Ab (IgG)

HTLV I-II

HTLV Ab I & II

HSV1& PCR

HSV( PCR for CSF)

HSV Ag

HSV Ab-IgG (CSF)

HSV Ab II (IgM)

HSV Ab II (IgG)

HSV Ab I & II (IgM)

HSV Ab I & II (IgG)

HSV Ab I (IgM)

HSV Ab I (IgG)

HSV Ab 1+2 0IgM (CSF)

Hpv PCR

HORMONE ANALYSIS

Holt-Oram Syndrome

HLZ B52

HLA DR

HLA DQ

HLA B8

HLA B7

HLA B51

HLA B5

HLA B35

HLA B27

HLA ABC PCR

HIV P24 Ag

HIV I&II(Ab & P24Ag)

HIV Ab 1+2 (CSF)

High Resoloution Blood

Hg

HEV Ab

Hereditray Motorsensory

Hereditary Spastic

Hereditary Sensory

Hereditary peripheral Nevous

Hereditary Myopathy

Hereditary Muscular disease

Hereditary Muscular Disease

Hereditary Multiple

Hemoglobin

HEMATOLOGY

Hearing loss complete

Heareditary Multiple

HE4 (Human Epididymal)

HDV Ab

HDL

HCV Viral Load

HCV Genotyping

HCV Ab (Western Blot)

HCV Ab

HBS Ag

HBS Ab

HBeAg

HBeAb

HBCAb (Total)

Hb F

Hb Electrophoresis capillary

Hb A2

Hb A1c (by Capillary)

HAV Ab (Total)(ELFA)

Haptoglobulin

Hams Test

H.Pylori PCR

H. Pylori (IgM)

H. Pylori (IgG)

H. pylori (IgA)

IRON

Interpretation

Interleukin-6

Intellectual Disability

Insulin

Inhibin-P

Inhibin-B

Inhibin-A

Inhalant Allergens

Infliximab

Infantile Hepatitis

Infantile Epileptic

IMMUNOLOGY

Immuni-elec-Blood

IgM

IgG subclass 4

IgG subclass 3

IgG subclass 2

IgG subclass 1

IgG

IGFBP-3

IGF-1

IgE

IgA

Ichthyosis

I.U.I

Joubert syndrome & Related

JC-BK

JC virus PCR

JAK2

KRAST​

KRAS Mutation

Krabbe disease

Kala Azar Ab(Ig M)

Lupus anti Coagulant​

LkM

Liver cytosole 1

Lithium

Listeria PCR

Listeria Ab IgG

Listeria Ab (IgM)

Listeria Ab (IgG)

Liquid

Lipoprotein

Lipase

Leptospirosis Ab IgM

Leptospirosis Ab IgM

Leptospirosis Ab IgG

Leptospira

Leptin

Lead (Pb)

LE cell

LDH (Fluid)

LDH (Asitict)

Lamotrigin

Lafora Disease

Lact

Mycoplasma pneumonia

Muscular Dystrophy

Muscular Dystrophy

Mumps Ab-IgM (CSF)

Mumps Ab-IgG (CSF)

Mumps Ab (IgM)

Mumps Ab (IgG)

Mulltiple exostosis

Mucopolysaccharides

Mucopolysaccaridosis

MTHFR PCR

Monogenic disorders in

Mono Test

MLPA-DO

MLPA

Mitochondrial Whole

Mitochondrial Diseases

Mitochondrial

Microphthalmia

Microglobulin

Microcephaly Panel

Microcephaly Complete Test

MICROBIOLOGY

Mico deletion Y

Mg-semen

Metabolic Panel(Ortic Acid)

Metabolic neurologic

Metabolic Disorders

Metabolic Disease Panel B

Metabolic Disease Panel A

Metabolic Disease Panel

Mercury

Measles Ab-IgM (CSF)

Measles Ab-IgG (CSF)

Measles Ab (IgM)

Measles Ab (IgG)

MDUR802

MDUR802

Marfan Panel

Marfan & Aneurysm

Maple Syrup Urine Disease

Malonic Acidemia

Magnesium

Macroprolactin

M-AFP

Non-Syndromic hearing loss

NMP22

NMO CSF

Nitroprusside Urine Random

NF1-NF2

Neuron-Specific Enolase

Neorunal Ab Panel 2

NEONATAL SCREENING

NCL(Neuronal Ceroid

NBT

Nasal dis .(C&S)

Ova & Parasit

Osteogenesis imperfecta

Osteocalcin

Osmotic Fragility Test

Optic Athrophy

Onsult & Block

ONCOASSAY

Pseudo hypo aldosteronism

PSA (ECL)

Protein S

Protein Electrophoresis

Protein C

Prolactin (ECL)

Progressive Muscolarz

Progesteron (ECL)

Pro-calcitonin

Pro BNP

Primidone

Primary Ciliary Dyskinesia

Pregnancy test

PPD

Potassium

Pleural F.Cul.for BK

Platelet Count

Plasma Renin Activity

Plasma pyrovate

Plasma Normetanephrine

Plasma Norepinephrin

Plasma Metanephrine

Plasma Epinephrin

Plasma Ammonia

PKU PCR

PKHD1

Phosphorus

Phenytoin

Phenylalanine (HLPC)

Phenobarbital

Paul bounnel test

PATHOLOGY

PATHOLOGY

Pathology

Parvovirus Ab(IgM)

Parvovirus Ab (IgG)

Parvo Virus

PARTUS TEST (ph IGFBP-1)

PARASITOLOGY

Pap Smear

PAI type-1 844

PAI type-1 675

P.ANCA (Anti MPO)

Quad​

Quad​QF-Fetuse

QF PCR

Russell ( DRVVT)

Rubella Ig G Avidty

Rubella Ab (IgM)

Rubella Ab (IgG)

Rubella (PCR)

ROMA

Rheumatoid Factor

RF ( quantitative )

Retinitis Pigmentofa

Retic Count

Renin

RBC Morphology

R.P.R

Synovial F.D.S

Synovial F.C.BK

Sweat test

Stool PH

Stool Osmolality

Stool M2PK

Stool Lactoferrin

Stool Exam

Stool Culture

Stool Calprotectin

Stool – H pylori Ag

STONE ANALYSIS

SRY gene

Sputum Cytology

Sput.D.BK

Specific Gravity(Random)

Special Biochemistry

Sodium

Sn RNP-C

SLOS-Amnion

Skeletal Dysplasia

Sirolimus

SHBG

SGPT (ALT)

SGOT (AST)

Serum Myoglobin

Serum Free Lambda

Serum Free Kappa

Serum Copper

Serum Apearance

SEQUENTIAL

Selenium

SECOND TRIMESTER SCREENING

Scotch test

Sandhoff

Tyrosinemia NGS

Tyrosine (HPLC)

Type HPV

TUMOR MARKERS

Tuberous Sclerosis

TSH(Hypothyreose)

TSH

Troponin T

Troponin I

Treponema pallidum PCR

Transferin

Toxoplasma Ig G Avidity

Toxoplasma Ab (IgM)

Toxoplasma Ab (IgG)

Toxocara Ab (IgG)

Toxocara Ab (Ig M)

Toxo G CSF

Toxo Ab (IgM) (IFA)

Toxo Ab (IgG)(IFA)

Toxo Ab (IgG) (IFA)

Toxo (IgG)(IFA)

TOXICOLOGY

Total Lipid

Total galactose

Total Bile Acid

Topiramat Level

TNF-Alpha

TIBC

Thyroxine binding globuline

Thyroglobin

Thin

Therapeutic Drug Monitoring

Testosterone (ECL)

TB PCR

TB Blood

TB Ab-IgM (CSF)

TB Ab-IgG (CSF)

TB Ab-IgA (CSF)

T4

T3 Resine Uptake

T3

Urine VMA

Urine V.M.A 24hrs

Urine Uric Acid

Urine Urea

Urine Urea

Urine Urea

Urine Sugar Chromatography .TLC

Urine Sodium

Urine Protein

Urine Protein

Urine Proline 24 hr

Urine Porphyrine

Urine Phos

Urine Phos

Urine Oxalate

Urine Oxalate

Urine Osmoolarity

Urine Osmolality

Urine Normetanephrine(24hr)

Urine Norepinephrine (24h)

Urine NGAL

Urine Na

Urine Multi Drugs Screen

Urine Morphine Test

Urine Micro Albumin

Urine Mg

Urine Metanephrin

Urine K

Urine Immuno

Urine Hormone

Urine Homocysteine

Urine Homocystein

Urine Glucose

Urine Glucose

Urine Free Kappa

Urine Free Cortisol

Urine Epinephrin (24h)

Urine ElectroPhoresis

Urine Dopamin 24h

Urine Cytology

Urine cystine

Urine Cystein

Urine Cyotokeratine 8 & 18

Urine culture & Sensitivity

Urine Creatinine

Urine Creatinin

Urine Creatinin

Urine Cortisol

Urine Copper

Urine Copper

Urine Citrate

Urine Citrate

Urine Chloride

Urine Chloride

Urine Ceruloplasmin

Urine Calcium

Urine Ca

Urine Biochemistry Random

Urine Biochemistry 24 hrs

URINE ANALYSIS

Urine Amylase

Urine Amylase

Urine Aldosterone

Urine Album

Urine A.A Chromatography

Urin Free Lambda

Uric Acid

Ureacycle

Urea Breath Test (C14)

Urea

Unconjugated Estriol

VZV PCR

VZV Ab-IgM (CSF)

VZV Ab-IgG (CSF)

VZV Ab (IgM)

VZV Ab (IgG)

VLDL cholesterol

Vitamin-C

Vitamin E

Vitamin D3 (ECL)

Vitamin B12

Vitamin A

VDRL (CSF)

Valporate Na

Vaginal Direct Smear

V.M.A

Wright agg. Test

Wright (CSF)

Wound..D.C&S

Wiskott Aldrich Syndrome

Wilson Disease

Williams Syndrome Fish

Widal Agg. Test

Xeroderma Pigmentosa

Xeroderma Pigmentosa

Zinc

یا اگر نخواستین