PTT

Partial Thromboplastin Time

زمان ترومبوپلاستین جزئی فعال (A PTT) اندازه گیری یکپارچگی ذاتی (عوامل VIII ، IX ، XI و XII) وفاکتور های مسیر مشترک (فاکتورهای II ، V ، X ، و I [فیبرینوژن]) عوامل انعقادی مسیر و همچنین فاکتورهای تماسی ، (prekallikrein (PK و کینینوژن با وزن مولکولی بالا (HMWK). سنجش A PTT وابسته به فسفولیپید (a partial thromboplastin) ، فعال کننده های تماسی (نظیر سیلیس) و کلسیم موجود در معرفها بستگی دارد.

A PTT طولانی مدت ممکن است در اثر کمبودهای مادرزادی یا اکتسابی ناشی از انعقاد ، داروهای ضد انعقادی مانند درمان ضد انعقادی هپارین و مهار ناشی از ضد انعقادهای لوپوس و سایر مهار کننده های انعقادی غیر اختصاصی (به عنوان مثال ، ایمونوگلوبولین های غیر اختصاصی) ایجاد شود.

اگرچه A PTT معمولاً به عنوان یک آزمایش اولیه برای تشخیص کمبودهای فاکتور انعقادی مورد استفاده قرار می گیرد ، اما معرفهای مختلف در حساسیت آنها نسبت به کمبودهای پروتئینهای فاکتور انعقادی تفاوت قابل توجهی ایجاد میکنند. معرفها به طور کلی نسبت به کمبودهای “فاکتورهای تماس” (XII ، PK و HMWK) و فاکتور XI حساس هستند و نسبت به کمبودهای فاکتورهای VIII و IX (“عوامل ضد شیمیایی”) حساسیت کمتری دارند و کمترین حساسیت را به کمبودهای مسیر پیشرونده تداخلی نشان می دهند. عوامل (X ، V ، II ، I). A PTT معمولاً زمانی طولانی می شود که فعالیت عوامل XI و XII در زیر سطح کافی از نظر خونریزی 40 تا 50 درصد باشد. اگرچه کمبود فاکتور XII باعث خونریزی نمی شود ، اما یک دلیل نسبتاً شایع طولانی شدن A PTT است. با این وجود ، ممکن است A PTT وقتی سطح فاکتور VIII به اندازه 25٪ تا 35٪ پایین باشد ، نرمال باشد.اما فاکتور IX به میزان 20٪ تا 30٪ ، همانطور که در برخی از بیماران مبتلا به هموفیلی خفیف A یا B مشاهده می شود کمتر است افزایش فعالیت فاکتور VIII ثانویه در التهاب ، حاملگی ، یا استروژن موجب افزایش A PTT می شود.

A PTT همچنین نسبت به مهار کننده های غیر اختصاصی مسیر انعقادی ذاتی و متداول ، مانند ضد انعقاد لوپوس (LAC) و مهار کننده های فاکتور انعقادی خاص ، دارای حساسیت متفاوت است و افزایش می یابد.( LAC ها آنتی بادی هایی هستند که توسط فاکتورهای انعقادی از اجتماع فسفولیپید و پروتئین ها ، مانند پروترومبین (فاکتور II) یا گلیکوپروتئین I بتا 2 ایجاد شده اند. آنها با عنصر فسفولیپید آزمایشگاهی آزمایش A PTT تداخل می کنند و باعث طولانی شدن زمان لخته شدن می شوند. از نظر بالینی ، ضد انعقاد لوپوس نشانگر مهم تمایل به ترومبوتیک است. در مقابل ، بیماران با مهار کننده های انعقادی خاص ، مانند آنتی بادی های مهار کننده فاکتور VIII ، خطر قابل توجهی از خونریزی دارند و اغلب برای مدیریت موثر نیاز به درمان خاص دارد. 

آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی

هر آنچه باید از این تست بدانید

موارد کاربرد

 • غربالگری برای نقایص و ناهنجاری های فاکتور انعقادی خاص (به عنوان مثال ، فاکتور VIII ، IX ، XI یا XII)
 • شناسایی مهار کننده های انعقادی مانند ضد انعقاد لوپوس ، آنتی بادی های ضد فسفولیپید ، مهار کننده های فاکتور خاص و مهار کننده های غیر اختصاصی
 • ارزیابی نتیجه آزمایش طولانی بودن APTT برای کمک به تمایز ضایعات فاکتور انعقادی از مهار کننده های انعقادی ، به ویژه هنگامی که نتایج آزمون مخلوط شدن ترومبوپلاستین جزئی جزئی (APTT) با نتایج سایر تست های انعقادی و اطلاعات بالینی همراه باشد.
 • غربالگری بیمارانی که با هپارین تحت درمان هستند.

متد انجام

 • اگلوتیناسیون

نام های مشابه

 • ALUPP / Lupus Anticoagulant Profile, Plasma
 • ALBLD / Bleeding Diathesis Profile, Limited, Plasma
 • AATHR / Thrombophilia Profile, Plasma
 • APROL / Prolonged Clot Time Profile, Plasma
 • ADIC / Disseminated Intravascular Coagulation/Intravascular Coagulation and Fibrinolysis (DIC/ICF) Profile, Plasma

نوع نمونه Specimen Type

 • پلاسمای سیتراته

راهنماها Advisory Information

 • هپارین یا کومادین درمانی سوال شود.

نمونه و ظروف مورد نیازSpecimen Required

 • نمونه پلاسما سریعا جدا شود

حداقل نمونه مورد نیاز Specimen Minimum Volume

0.5 میلی لیتر 

موارد رد نمونه Reject Due To

 • همولیز-لیپمیک و ایکتریک واضح

اطلاعات پایداری نمونه Specimen Stability Information

فریزر : 14 روز 

موارد استفاده Useful For

 • غربالگری برای نقایص و ناهنجاری های فاکتور انعقادی خاص (به عنوان مثال ، فاکتور VIII ، IX ، XI یا XII)
 • شناسایی مهار کننده های انعقادی مانند ضد انعقاد لوپوس ، آنتی بادی های ضد فسفولیپید ، مهار کننده های فاکتور خاص و مهار کننده های غیر اختصاصی
 • ارزیابی نتیجه آزمایش طولانی بودن APTT برای کمک به تمایز ضایعات فاکتور انعقادی از مهار کننده های انعقادی ، به ویژه هنگامی که نتایج آزمون مخلوط شدن ترومبوپلاستین جزئی جزئی (APTT) با نتایج سایر تست های انعقادی و اطلاعات بالینی همراه باشد
 • غربالگری بیمارانی که با هپارین تحت درمان هستند.

اطلاعات بالینی Clinical Information

زمان ترومبوپلاستین جزئی فعال (APTT) اندازه گیری یکپارچگی ذاتی (عوامل VIII ، IX ، XI و XII) وفاکتور های مسیر مشترک (فاکتورهای II ، V ، X ، و I [فیبرینوژن]) عوامل انعقادی مسیر و همچنین فاکتورهای تماسی ، (prekallikrein (PK و کینینوژن با وزن مولکولی بالا (HMWK). سنجش APTT وابسته به فسفولیپید (a partial thromboplastin) ، فعال کننده های تماسی (نظیر سیلیس) و کلسیم موجود در معرفها بستگی دارد.

APTT طولانی مدت ممکن است در اثر کمبودهای مادرزادی یا اکتسابی ناشی از انعقاد ، داروهای ضد انعقادی مانند درمان ضد انعقادی هپارین و مهار ناشی از ضد انعقادهای لوپوس و سایر مهار کننده های انعقادی غیر اختصاصی (به عنوان مثال ، ایمونوگلوبولین های غیر اختصاصی) ایجاد شود.

اگرچه APTT معمولاً به عنوان یک آزمایش اولیه برای تشخیص کمبودهای فاکتور انعقادی مورد استفاده قرار می گیرد ، اما معرفهای مختلف در حساسیت آنها نسبت به کمبودهای پروتئینهای فاکتور انعقادی تفاوت قابل توجهی ایجاد میکنند. معرفها به طور کلی نسبت به کمبودهای "فاکتورهای تماس" (XII ، PK و HMWK) و فاکتور XI حساس هستند و نسبت به کمبودهای فاکتورهای VIII و IX ("عوامل ضد شیمیایی") حساسیت کمتری دارند و کمترین حساسیت را به کمبودهای مسیر پیشرونده تداخلی نشان می دهند. عوامل (X ، V ، II ، I). APTT معمولاً زمانی طولانی می شود که فعالیت عوامل XI و XII در زیر سطح کافی از نظر خونریزی 40 تا 50 درصد باشد. اگرچه کمبود فاکتور XII باعث خونریزی نمی شود ، اما یک دلیل نسبتاً شایع طولانی شدن APTT است. با این وجود ، ممکن است APTT وقتی سطح فاکتور VIII به اندازه 25٪ تا 35٪ پایین باشد ، نرمال باشد.اما فاکتور IX به میزان 20٪ تا 30٪ ، همانطور که در برخی از بیماران مبتلا به هموفیلی خفیف A یا B مشاهده می شود کمتر است افزایش فعالیت فاکتور VIII ثانویه در التهاب ، حاملگی ، یا استروژن موجب افزایش APTT می شود.

APTT همچنین نسبت به مهار کننده های غیر اختصاصی مسیر انعقادی ذاتی و متداول ، مانند ضد انعقاد لوپوس (LAC) و مهار کننده های فاکتور انعقادی خاص ، دارای حساسیت متفاوت است و افزایش می یابد.( LAC ها آنتی بادی هایی هستند که توسط فاکتورهای انعقادی از اجتماع فسفولیپید و پروتئین ها ، مانند پروترومبین (فاکتور II) یا گلیکوپروتئین I بتا 2 ایجاد شده اند. آنها با عنصر فسفولیپید آزمایشگاهی آزمایش APTT تداخل می کنند و باعث طولانی شدن زمان لخته شدن می شوند. از نظر بالینی ، ضد انعقاد لوپوس نشانگر مهم تمایل به ترومبوتیک است. در مقابل ، بیماران با مهار کننده های انعقادی خاص ، مانند آنتی بادی های مهار کننده فاکتور VIII ، خطر قابل توجهی از خونریزی دارند و اغلب برای مدیریت موثر نیاز به درمان خاص دارد.

محدوده مرجع Reference Values

 • 25–37 seconds
 • PTT ممکن است در نوزادان تمام مدت 35٪ بیشتر باشد که در سن 3 ماهگی به محدوده مرجع بزرگسالان می رسند و دو برابر حد بالایی در نوزادان نارس دیده می شود که در سن 6 ماهگی به محدوده مرجع بالغین میرسند.

تفسیرInterpretation

طولانی شدن زمان ترومبوپلاستین جزئی فعال (APTT) می تواند در نتیجه کمبود 1 یا چند عامل انعقادی (در اصل اکتسابی یا مادرزادی) یا وجود مهار کننده انعقاد مانند هپارین ، یک ضد انعقاد لوپوس ، اتفاق بیفتد. "مهار کننده مانند ایمونوگلوبولین مونوکلونال یا یک مهار کننده فاکتور انعقادی خاص.

هشدارها Cautions

·   مقادیر آلبومین تعیین شده با روش سبز برومرسول ممکن است با مقادیر آلبومین تعیین شده توسط الکتروفورز یکسان نباشد.

مراجع بالینی Clinical Reference

 • Tietz Textbook of Clinical Chemistry. Edited by CA Burtis, ER Ashwood. Philadelphia, WB Saunders Company, 1999
 • Peters T, Jr: Serum albumin. In The Plasma Proteins. Vol 1. Second edition. Edited by F Putnam, New York, Academic Press, 1975

شرح اساس ازمایش Method Description

·   رنگ ، برومرسول سبز (BCG) ، در یک بافر اسید به سرم اضافه می شود. شدت رنگ مجتمع آلبومین-BCG آبی-سبز به طور مستقیم با غلظت آلبومین متناسب است و به صورت فوتومتری تعیین می شود.

زمان های انجام Day(s) and Time(s) Test Performed

روزانه

مدت زمان نگهداری نمونه پس از آزمایش Specimen Retention Time

 • یک هفته
 • همکاران گرامی لطفا ترجمه متن سایت مایومدیکال را در ارتباط با این عناوین وارد کنید
این بخش به مرور تکمیل می‌گردد

سایر تست‌ها

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ataxia
ASO
ASCA-A
 ASCA (IgG)
Arylsulphatase A
Arthregryposis
Array CGh
APTT-LA
Apolipoprotein B
Apolipoprotein A1
APC-R
Antidepresseurs
Anti-PCP IgG-2
Anti-PCP IgG
Anti-Cerebellum
Anti TPO
Anti Thrombin III
Anti TB Ab (IgA)
Anti Strongyloides
Anti SS-B(La)
Anti SS-A(Ro)
Anti Sperm Ab
Anti smooth Muscle
Anti Smith Ab
Anti SCL-70 IgG
Anti PR3 (C –ANCA )
Anti Pneumonia(IgG)
Anti Pneumona(IgG2)
Anti Platelet Ab
Anti Phospholipid Ab (IgM)
Anti Pemphygus Ab (IgG)
Anti Parietal Cell Ab (I.F)
Anti Parietal Ab
Anti NMDA IgA
Anti NMDA AgM
Anti NMDA ab IgG
Anti NMD CSF
Anti Musk
Anti Mullerian Hormone
Anti MPO ( P – ANCA )
Anti MCV
Anti Islet Cell
Anti intrinsic factor
Anti Insulin
Anti Histone
Anti GM1 Ab (IgM)
Anti GM1 Ab (IgG)
Anti GAD
Anti Endomysial Ab (IgG)
Anti Endomysial Ab (IgA)
Anti DNA (ds)
Anti Desmoglein(1/EU90)
Anti Citrulinated Peptide
Anti Centromer Ab(Cenp B)
Anti Cardiolipin Ab(IgG)
Anti Cardiolipin Ab (IgM)
Anti Bordetella Ab
Anti Aquaporin-4(NMO Ab)
Anti –Jo- 1antibodeis
Angelman
Androstendione
ANCA
ANA(IF)
ANA (I.F)
Amylase serum
Amniocentesis
AMA
Alprazolam
Alport Syndrom
Alpha-Gliadin IgG
Alpha-Gliadin –(IgA)
Alpha Fetoprotein Fluid
Alpha Feto Protein (ECL)
Alpha Feto protein
Alpha 1 Inhibitor
Alpha 1 anti Trypsin
Alperazolam
Alkaline Phosphatase
Aldosteron (0)
Aldolase
Albumin
Aggregatian platlete
AFP Amnion
Adeno. PCR (Blood)
Adeno PCR (Urine)
ADAMS 13
ADA serum
ADA Fluid
ACTH (ECL)
Acid phosphatase (total)
Acid –P(semen)
Achondroplasia-Mutation
Achondroplasia
Acetylcholine Receptor AC
Acardia-Guttires
ABL – BCR (quantitative)

Brucella PCR

Brucel-M

Brucel-G

Bronchia Dis.D.S

Breast dis.C&S

Breast Cytology

BRCA1-2

BRAF Mutation

Borrelia Burgdorferi Ab (IgM)

Borrelia Burgdorferi Ab (IgG)

Bone marrow biopsy

Bone marrow aspiration

Bone M.Biopsy.Cul.BK

Bone M.Asp.Cul.Bk

Bon M.Asp .D.BK

BODY FLUID

Blood Xylose

Blood karyotyping

Blood Glucose

Blood Cytology

Blood Culture

Blood Amnio Acid

BK virus PCR

Biopsy Culture

Biopsy Cul for BK

BIOCHEMISTRY

Beta Fibrinogen

Bence Jones Protein

BCR-ABL

Bartter Syndrome

B2 Microglobulin

B2 Microglobulin

B2 Microglobulin

B2 Microglobulin

B2 Glycoprotein Ab (IgM)

B2 Glycoprotein Ab (IgG)

B-Caroten

CYTOLOGY

Cystatin C

Cyfra 21-1

Cyclosporine

CVS-Sandhoff

CVS Karyotyping

CVS

CSF ACE

Cryoglobuline

CRP High Sensitive

CRP (quantitative)

CRP

Creatin(ascitict)

CPK

Cortisol

Corneal dystrophy

Coombs.In

Coombs.D

Coombs Wright (CSF)

Conexin-26

Cold Agglutinine

Cohen Syndrome

Cockayne Syndrom

COAGULATION TESTS

Co.Wright

CMV-M CSF

CmV-M

CMV-G

CMV PCR

CMV Avidity

CMV Ag

Clonazepam

CK-MB

CIC

Cholesterol

Chloride

Chlamydia-G

Chlamydia (IgM)

Chlamydia (IgA)

Charcot Marie

Ch50

CF – Cystic fibrosis

Ceruloplasmin

Cell Free DNA

CEA (ECL)

CD8

CD8

CD7

CD7

CD68

CD56

CD5

CD5

CD45

CD4

CD34

CD3

CD3

CD22

CD21

CD21

CD20

CD20

cD2

CD2

CD19

CD19

CD18

CD16

CD14

CD10

CD10

CD-31

CD 59

CD 55

Carbamazepin

Calcium

CA-125 (Fluid)

CA-125 (ECL)

CA 72-4

CA 242

Ca 2+

CA 19-9 (ECL)

CA 15-3 (ECL)

C4

C3

C1q

C-peptide (2hr) (ECL)

DX0195

DX0194

DX0141

DX0025

Duchene Muscular

Dravet Syndrome

DR 70 (Onko-Sure)

Diphteria Ab (IgM)

Diphteria Ab (IgG)

Dihydrotestosterone

Digoxin

DHEA-S (ECL)

Dermatophagoids farina

Exome​

Estriol in urine 24 hrs

Estradiol (ECL)

ESR 1 hr.

Erythropoietin

Epilepsy

Epidermolysis Bullosa

ELECTROPHORESIS

EBV-M

EBV-G

EBV PCR

EBV Ab(VCA)-IgM (CSF)

EBV Ab(VCA)-IgG (CSF)

e.perep

Fungi PCR

Fungi culture

FTS

FTI

FTA-IgG

FTA-Ig M

Free testosterone

Free T4 (ECL)

Free T3

Free PSA Index

Free PSA (ECL)

Food Allergens(RAST)

Food Allergens

FNA

FMF

Fluid .Cul&S

Flow Cytometry

Fish

Fibrinogen

Fetuse Karyottping

Fertility

Fasting Blood Glucose

Fasciola Ab (IgM)

Fasciola Ab (IgG)

FactorX

Factor XI

Factor VIII

Factor VII

Factor IX

Factor I

Factor H

F31

F.S.H (ECL)

GTT

Glycogen Storaga disease

Glucagon

Globulin.serum

GH basal

GGT

Genetic Report Interpration

Genetic nephritic syndrome

GENETIC MOLECULAR DIAGNOS

Genetic – Cyto

Genetic

GCT

Gastrin

Gangliosidosis

GALT(Galactose 1

G6Pd(Quantitative)

G20210A PCR

Hydatic Ab (IgM)

Hydatic Ab (IgG)

HTLV I-II

HTLV Ab I & II

HSV1& PCR

HSV( PCR for CSF)

HSV Ag

HSV Ab-IgG (CSF)

HSV Ab II (IgM)

HSV Ab II (IgG)

HSV Ab I & II (IgM)

HSV Ab I & II (IgG)

HSV Ab I (IgM)

HSV Ab I (IgG)

HSV Ab 1+2 0IgM (CSF)

Hpv PCR

HORMONE ANALYSIS

Holt-Oram Syndrome

HLZ B52

HLA DR

HLA DQ

HLA B8

HLA B7

HLA B51

HLA B5

HLA B35

HLA B27

HLA ABC PCR

HIV P24 Ag

HIV I&II(Ab & P24Ag)

HIV Ab 1+2 (CSF)

High Resoloution Blood

Hg

HEV Ab

Hereditray Motorsensory

Hereditary Spastic

Hereditary Sensory

Hereditary peripheral Nevous

Hereditary Myopathy

Hereditary Muscular disease

Hereditary Muscular Disease

Hereditary Multiple

Hemoglobin

HEMATOLOGY

Hearing loss complete

Heareditary Multiple

HE4 (Human Epididymal)

HDV Ab

HDL

HCV Viral Load

HCV Genotyping

HCV Ab (Western Blot)

HCV Ab

HBS Ag

HBS Ab

HBeAg

HBeAb

HBCAb (Total)

Hb F

Hb Electrophoresis capillary

Hb A2

Hb A1c (by Capillary)

HAV Ab (Total)(ELFA)

Haptoglobulin

Hams Test

H.Pylori PCR

H. Pylori (IgM)

H. Pylori (IgG)

H. pylori (IgA)

IRON

Interpretation

Interleukin-6

Intellectual Disability

Insulin

Inhibin-P

Inhibin-B

Inhibin-A

Inhalant Allergens

Infliximab

Infantile Hepatitis

Infantile Epileptic

IMMUNOLOGY

Immuni-elec-Blood

IgM

IgG subclass 4

IgG subclass 3

IgG subclass 2

IgG subclass 1

IgG

IGFBP-3

IGF-1

IgE

IgA

Ichthyosis

I.U.I

Joubert syndrome & Related

JC-BK

JC virus PCR

JAK2

KRAST​

KRAS Mutation

Krabbe disease

Kala Azar Ab(Ig M)

Lupus anti Coagulant​

LkM

Liver cytosole 1

Lithium

Listeria PCR

Listeria Ab IgG

Listeria Ab (IgM)

Listeria Ab (IgG)

Liquid

Lipoprotein

Lipase

Leptospirosis Ab IgM

Leptospirosis Ab IgM

Leptospirosis Ab IgG

Leptospira

Leptin

Lead (Pb)

LE cell

LDH (Fluid)

LDH (Asitict)

Lamotrigin

Lafora Disease

Lact

Mycoplasma pneumonia

Muscular Dystrophy

Muscular Dystrophy

Mumps Ab-IgM (CSF)

Mumps Ab-IgG (CSF)

Mumps Ab (IgM)

Mumps Ab (IgG)

Mulltiple exostosis

Mucopolysaccharides

Mucopolysaccaridosis

MTHFR PCR

Monogenic disorders in

Mono Test

MLPA-DO

MLPA

Mitochondrial Whole

Mitochondrial Diseases

Mitochondrial

Microphthalmia

Microglobulin

Microcephaly Panel

Microcephaly Complete Test

MICROBIOLOGY

Mico deletion Y

Mg-semen

Metabolic Panel(Ortic Acid)

Metabolic neurologic

Metabolic Disorders

Metabolic Disease Panel B

Metabolic Disease Panel A

Metabolic Disease Panel

Mercury

Measles Ab-IgM (CSF)

Measles Ab-IgG (CSF)

Measles Ab (IgM)

Measles Ab (IgG)

MDUR802

MDUR802

Marfan Panel

Marfan & Aneurysm

Maple Syrup Urine Disease

Malonic Acidemia

Magnesium

Macroprolactin

M-AFP

Non-Syndromic hearing loss

NMP22

NMO CSF

Nitroprusside Urine Random

NF1-NF2

Neuron-Specific Enolase

Neorunal Ab Panel 2

NEONATAL SCREENING

NCL(Neuronal Ceroid

NBT

Nasal dis .(C&S)

Ova & Parasit

Osteogenesis imperfecta

Osteocalcin

Osmotic Fragility Test

Optic Athrophy

Onsult & Block

ONCOASSAY

Pseudo hypo aldosteronism

PSA (ECL)

Protein S

Protein Electrophoresis

Protein C

Prolactin (ECL)

Progressive Muscolarz

Progesteron (ECL)

Pro-calcitonin

Pro BNP

Primidone

Primary Ciliary Dyskinesia

Pregnancy test

PPD

Potassium

Pleural F.Cul.for BK

Platelet Count

Plasma Renin Activity

Plasma pyrovate

Plasma Normetanephrine

Plasma Norepinephrin

Plasma Metanephrine

Plasma Epinephrin

Plasma Ammonia

PKU PCR

PKHD1

Phosphorus

Phenytoin

Phenylalanine (HLPC)

Phenobarbital

Paul bounnel test

PATHOLOGY

PATHOLOGY

Pathology

Parvovirus Ab(IgM)

Parvovirus Ab (IgG)

Parvo Virus

PARTUS TEST (ph IGFBP-1)

PARASITOLOGY

Pap Smear

PAI type-1 844

PAI type-1 675

P.ANCA (Anti MPO)

Quad​

Quad​QF-Fetuse

QF PCR

Russell ( DRVVT)

Rubella Ig G Avidty

Rubella Ab (IgM)

Rubella Ab (IgG)

Rubella (PCR)

ROMA

Rheumatoid Factor

RF ( quantitative )

Retinitis Pigmentofa

Retic Count

Renin

RBC Morphology

R.P.R

Synovial F.D.S

Synovial F.C.BK

Sweat test

Stool PH

Stool Osmolality

Stool M2PK

Stool Lactoferrin

Stool Exam

Stool Culture

Stool Calprotectin

Stool – H pylori Ag

STONE ANALYSIS

SRY gene

Sputum Cytology

Sput.D.BK

Specific Gravity(Random)

Special Biochemistry

Sodium

Sn RNP-C

SLOS-Amnion

Skeletal Dysplasia

Sirolimus

SHBG

SGPT (ALT)

SGOT (AST)

Serum Myoglobin

Serum Free Lambda

Serum Free Kappa

Serum Copper

Serum Apearance

SEQUENTIAL

Selenium

SECOND TRIMESTER SCREENING

Scotch test

Sandhoff

Tyrosinemia NGS

Tyrosine (HPLC)

Type HPV

TUMOR MARKERS

Tuberous Sclerosis

TSH(Hypothyreose)

TSH

Troponin T

Troponin I

Treponema pallidum PCR

Transferin

Toxoplasma Ig G Avidity

Toxoplasma Ab (IgM)

Toxoplasma Ab (IgG)

Toxocara Ab (IgG)

Toxocara Ab (Ig M)

Toxo G CSF

Toxo Ab (IgM) (IFA)

Toxo Ab (IgG)(IFA)

Toxo Ab (IgG) (IFA)

Toxo (IgG)(IFA)

TOXICOLOGY

Total Lipid

Total galactose

Total Bile Acid

Topiramat Level

TNF-Alpha

TIBC

Thyroxine binding globuline

Thyroglobin

Thin

Therapeutic Drug Monitoring

Testosterone (ECL)

TB PCR

TB Blood

TB Ab-IgM (CSF)

TB Ab-IgG (CSF)

TB Ab-IgA (CSF)

T4

T3 Resine Uptake

T3

Urine VMA

Urine V.M.A 24hrs

Urine Uric Acid

Urine Urea

Urine Urea

Urine Urea

Urine Sugar Chromatography .TLC

Urine Sodium

Urine Protein

Urine Protein

Urine Proline 24 hr

Urine Porphyrine

Urine Phos

Urine Phos

Urine Oxalate

Urine Oxalate

Urine Osmoolarity

Urine Osmolality

Urine Normetanephrine(24hr)

Urine Norepinephrine (24h)

Urine NGAL

Urine Na

Urine Multi Drugs Screen

Urine Morphine Test

Urine Micro Albumin

Urine Mg

Urine Metanephrin

Urine K

Urine Immuno

Urine Hormone

Urine Homocysteine

Urine Homocystein

Urine Glucose

Urine Glucose

Urine Free Kappa

Urine Free Cortisol

Urine Epinephrin (24h)

Urine ElectroPhoresis

Urine Dopamin 24h

Urine Cytology

Urine cystine

Urine Cystein

Urine Cyotokeratine 8 & 18

Urine culture & Sensitivity

Urine Creatinine

Urine Creatinin

Urine Creatinin

Urine Cortisol

Urine Copper

Urine Copper

Urine Citrate

Urine Citrate

Urine Chloride

Urine Chloride

Urine Ceruloplasmin

Urine Calcium

Urine Ca

Urine Biochemistry Random

Urine Biochemistry 24 hrs

URINE ANALYSIS

Urine Amylase

Urine Amylase

Urine Aldosterone

Urine Album

Urine A.A Chromatography

Urin Free Lambda

Uric Acid

Ureacycle

Urea Breath Test (C14)

Urea

Unconjugated Estriol

VZV PCR

VZV Ab-IgM (CSF)

VZV Ab-IgG (CSF)

VZV Ab (IgM)

VZV Ab (IgG)

VLDL cholesterol

Vitamin-C

Vitamin E

Vitamin D3 (ECL)

Vitamin B12

Vitamin A

VDRL (CSF)

Valporate Na

Vaginal Direct Smear

V.M.A

Wright agg. Test

Wright (CSF)

Wound..D.C&S

Wiskott Aldrich Syndrome

Wilson Disease

Williams Syndrome Fish

Widal Agg. Test

Xeroderma Pigmentosa

Xeroderma Pigmentosa

Zinc

یا اگر نخواستین