FTI

قسمت اعظم توتال T4 با پروتئینهای حامل (پره آلبومین، آلبومین و  TBG) باند می شود. تعیین،  T4 توتال فقط زمانی اطلاع صحیحی به ما می دهد که ظرفیت تیروکسین باند شده در سرم نرمال باشد. هورمونهای تیروکسین آزاد و هورمونهای باندشده با پروتئینهای حامل با هم در تعادل هستند. ظرفیت حمل تیروئید یا T-uptake اندازه ای از سایتهای باند تیروکسین دردسترس به ما   می دهد. تعیین FTI از خارج قسمت توتال T4 بر TBI (اندکس باند تیروکسین )به دست می آید:

FTI = Totol T4 / TBC(Thyroid binding capacity)

T4 توتال هنگامی اندیکاتور مطمئنی هست که پروتئینهای حامل نرمال باشند؛ برای مثال افزایش پروتئینهای حامل T4 ممکن است باعث افزایش سطح T4 توتال شوند، در حالی که سطح فری تیروکسین و کارکرد تیروئید نرمال هستند.

نتایج ممکن است به وسیله داروها یا ترکیباتی که بر میزان پروتئینهای حامل اثر می گذارند یا داروهای رقابت کننده با سایتهای پروتئینهای حامل T4 و T3، تغییر کنند.

اندازه گیری مستقیم Free T4 ، در بیشتر موارد کلینیکی جایگزین تست FTI می شود.

آزمایشگاه تشخیص طبی جهاد دانشگاهی

هر آنچه باید از این تست بدانید

موارد کاربرد

برآورد مقدار گردش فری تیروکسین استفاده شده از تیروکسین توتال و ظرفیت انصال تیروئید(T-Uptake)

متد انجام

الکتروکمی لومینسانس

نام های مشابه

 • TBI
 • TBC
 • T4-uptake
 • T-uptake

نوع نمونه Specimen Type

سرم

راهنماها Advisory Information

اطلاعات سن و جنس بیمار ضروری است، همچنین سابقه تیروئید ویا مصرف دارو. 12 ساعت قبل از انجام تست بیمار نباید مولتی ویتامین ویا مکمل های مو، پوست و یا ناخن که حاوی ویتامین B7 هستند، مصرف کرده باشد.

نمونه و ظروف مورد نیازSpecimen Required

 •  لوله ژلدار یا لوله درب قرمز 

حداقل نمونه مورد نیاز Specimen Minimum Volume

0/5 میلی لیتر

موارد رد نمونه Reject Due To

موردی وجود ندارد.

اطلاعات پایداری نمونه Specimen Stability Information

 • 7 روز در دمای یخچال 

 • 30 روز در فریز 

 • 72 ساعت در دمای محیط

موارد استفاده Useful For

تعیین غلظت تیروکسین آزاد در گردش(FTI) با استفاده از تیروکسین توتال و ظرفیت حمل تیروئید(TBC).

تشخیص افتراقی بین یوتیروئید و هایپرتیروئید و حالتهای هایپرتیروئید.

اطلاعات بالینی Clinical Information

 قسمت اعظم توتال T4 با پروتئینهای حامل (پره آلبومین، آلبومین و  TBG) باند می شود. تعیین،  T4 توتال فقط زمانی اطلاع صحیحی به ما می دهد که ظرفیت تیروکسین باند شده در سرم نرمال باشد. هورمونهای تیروکسین آزاد و هورمونهای باندشده با پروتئینهای حامل با هم در تعادل هستند. ظرفیت حمل تیروئید یا T-uptake اندازه ای از سایتهای باند تیروکسین دردسترس به ما   می دهد. تعیین FTI از خارج قسمت توتال T4 بر TBI (اندکس باند تیروکسین )به دست می آید:

FTI = Totol T4 / TBC(Thyroid binding capacity)

T4 توتال هنگامی اندیکاتور مطمئنی هست که پروتئینهای حامل نرمال باشند؛ برای مثال افزایش پروتئینهای حامل T4 ممکن است باعث افزایش سطح T4 توتال شوند، در حالی که سطح فری تیروکسین و کارکرد تیروئید نرمال هستند.

نتایج ممکن است به وسیله داروها یا ترکیباتی که بر میزان پروتئینهای حامل اثر می گذارند یا داروهای رقابت کننده با سایتهای پروتئینهای حامل T4 و T3، تغییر کنند.

اندازه گیری مستقیم Free T4 ، در بیشتر موارد کلینیکی جایگزین تست FTI می شود.

محدوده مرجع Reference Values

THYROXINE BINDING CAPACITY (units are in Thyroxine Binding Index: TBI):
0-19 years: 0.8-1.2 TBI
> or =20 years: 0.8-1.3 TBI
T4 TOTAL (T4):
0-5 days: 5.0-18.5 mcg/dL
6 days-2 months: 5.4-17.0 mcg/dL
3-11 months: 5.7-16.0 mcg/dL
1-5 years: 6.0-14.7 mcg/dL
Document generated March 28, 2020 at 4:14pm CDT Page 2 of 5
Test Definition: FRTUP
Free Thyroxine Index(FTI), S
6-10 years: 6.0-13.8 mcg/dL
11-19 years: 5.9-13.2 mcg/dL
> or =20 years: 4.5-11.7 mcg/dL
FREE THYROXINE INDEX:
0-5 days: 5.1-20.8 mcg/dL
6 days-2 months: 5.5-18.0 mcg/dL
3-11 months: 5.7-16.8 mcg/dL
1-5 years: 5.9-15.0 mcg/dL
6-10 years: 6.0-13.9 mcg/dL
11-19 years: 5.9-13.2 mcg/dL
> or =20 years: 4.8-12.7 mcg/dL

تفسیرInterpretation

هایپرتیروئیدیسم باعث افزایش و هایپوتیروئیدیسم باعث کاهش FTI می شوند.

هشدارها Cautions

 • این تست نمی تواند در بیماران تحت درمان با عوامل کاهنده ی چربی که شامل دکستروتیروکسین هستند،استفاده شود؛ مگراینکه درمان به مدت 5-4 هفته قطع شود تا شرایط فیزیولوژیک پایدار شود.

  اتوآنتی بادیهای هورمونهای تیروئید می توانند با این روش تداخل پیدا کنند.

مراجع بالینی Clinical Reference

 • Whitley RJ, Meikle AW, Watts NB: Thyroid function. In Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry. Fourth edition.
  Edited by CA Burtis, ER Ashwood. Philadelphia, WB Saunders Company, 1996, pp 645-646

 • Wilson JD, Foster DW, Kronenburg MD, et al: Williams Textbook of Endocrinology. Ninth edition, WB Saunders Company, 1998, pp 407-477

شرح اساس ازمایش Method Description

آزمایش T4 توتال: این آزمایش توسط دستگاه کوباس روشه که یک آنالایزر ایمنواسی است،انجام می شود.سنجش T4  یک سنجش رقابتی با استفاده از الکترو کمی لومینسانس است.

T4متصل، توسط 8-آنیلینو-1-نفتالین سولفونیک اسید ازپروتئینهای حامل جدا می شود.نمونه ی بیمار با آنتی بادی گوسفندی پلی کلونالعلیه T4 که با رتینیوم نشاندار شده است، اینکوبه می شود.طی زمان انکوباسیون دوم، میکروذرات کوت شده با استرپتاویدین و T4  بیوتینه شده اضافه می شوند تا سایتهای آزاد آنتی بادی نشاندار پر و اشغال شوند.در نتیجه ایمونو کمپلکس با فاز جامد باند می شود که این اتصال به دلیل اتصال بیوتین و استرپتاویدین است.مخلوط واکنش به سلول اندازه گیری وارد می شود و میکروذرات سطح الکترودها را تسخیر می کنند.سپس مواد باند نشده خارج می شوند و القای ولتاژ به الکترودها سبب نشر الکترو کمی لومینسانس می شود.این سیگنال توسط منحنی استاندارد سنجش و نتایج بیماران به دست می آید.

شرح آزمایش TBC :

این آزمایش توسط دستگاه کوباس روشه که یک آنالایزر ایمنواسی است، انجام می شود.T4 سایتهای اتصال در نمونه سرم را اشغال

می کند. بعد از افزدن آنتی بادی ویژه T4 که با کمپلکس رتینیوم نشاندار شده است، T4- پلی هاپتن و آنتی بادی نشاندار واکنش داده و یک کمپلکس می سازد. این کمپلکس ایمنولوژیک با استرپتاویدین کوت شده روی میکرو ذرات از طریق واکنش استرپتاویدین و بیوتین

باند می شود. سپس القای ولتاژ به الکترود ها، سبب نشر کمی لومینسانس می شود که توسط فتومولتی پلایر اندازه یری می شود.   

FTI از طریق فرمول زیر به دست می آید:

FTI = Totol T4 / TBC(Thyroid binding capacity)

زمان های انجام Day(s) and Time(s) Test Performed

 هفتگی

مدت زمان نگهداری نمونه پس از آزمایش Specimen Retention Time

2 هفته

این بخش به مرور تکمیل می‌گردد

سایر تست‌ها

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ataxia
ASO
ASCA-A
 ASCA (IgG)
Arylsulphatase A
Arthregryposis
Array CGh
APTT-LA
Apolipoprotein B
Apolipoprotein A1
APC-R
Antidepresseurs
Anti-PCP IgG-2
Anti-PCP IgG
Anti-Cerebellum
Anti TPO
Anti Thrombin III
Anti TB Ab (IgA)
Anti Strongyloides
Anti SS-B(La)
Anti SS-A(Ro)
Anti Sperm Ab
Anti smooth Muscle
Anti Smith Ab
Anti SCL-70 IgG
Anti PR3 (C –ANCA )
Anti Pneumonia(IgG)
Anti Pneumona(IgG2)
Anti Platelet Ab
Anti Phospholipid Ab (IgM)
Anti Pemphygus Ab (IgG)
Anti Parietal Cell Ab (I.F)
Anti Parietal Ab
Anti NMDA IgA
Anti NMDA AgM
Anti NMDA ab IgG
Anti NMD CSF
Anti Musk
Anti Mullerian Hormone
Anti MPO ( P – ANCA )
Anti MCV
Anti Islet Cell
Anti intrinsic factor
Anti Insulin
Anti Histone
Anti GM1 Ab (IgM)
Anti GM1 Ab (IgG)
Anti GAD
Anti Endomysial Ab (IgG)
Anti Endomysial Ab (IgA)
Anti DNA (ds)
Anti Desmoglein(1/EU90)
Anti Citrulinated Peptide
Anti Centromer Ab(Cenp B)
Anti Cardiolipin Ab(IgG)
Anti Cardiolipin Ab (IgM)
Anti Bordetella Ab
Anti Aquaporin-4(NMO Ab)
Anti –Jo- 1antibodeis
Angelman
Androstendione
ANCA
ANA(IF)
ANA (I.F)
Amylase serum
Amniocentesis
AMA
Alprazolam
Alport Syndrom
Alpha-Gliadin IgG
Alpha-Gliadin –(IgA)
Alpha Fetoprotein Fluid
Alpha Feto Protein (ECL)
Alpha Feto protein
Alpha 1 Inhibitor
Alpha 1 anti Trypsin
Alperazolam
Alkaline Phosphatase
Aldosteron (0)
Aldolase
Albumin
Aggregatian platlete
AFP Amnion
Adeno. PCR (Blood)
Adeno PCR (Urine)
ADAMS 13
ADA serum
ADA Fluid
ACTH (ECL)
Acid phosphatase (total)
Acid –P(semen)
Achondroplasia-Mutation
Achondroplasia
Acetylcholine Receptor AC
Acardia-Guttires
ABL – BCR (quantitative)

Brucella PCR

Brucel-M

Brucel-G

Bronchia Dis.D.S

Breast dis.C&S

Breast Cytology

BRCA1-2

BRAF Mutation

Borrelia Burgdorferi Ab (IgM)

Borrelia Burgdorferi Ab (IgG)

Bone marrow biopsy

Bone marrow aspiration

Bone M.Biopsy.Cul.BK

Bone M.Asp.Cul.Bk

Bon M.Asp .D.BK

BODY FLUID

Blood Xylose

Blood karyotyping

Blood Glucose

Blood Cytology

Blood Culture

Blood Amnio Acid

BK virus PCR

Biopsy Culture

Biopsy Cul for BK

BIOCHEMISTRY

Beta Fibrinogen

Bence Jones Protein

BCR-ABL

Bartter Syndrome

B2 Microglobulin

B2 Microglobulin

B2 Microglobulin

B2 Microglobulin

B2 Glycoprotein Ab (IgM)

B2 Glycoprotein Ab (IgG)

B-Caroten

CYTOLOGY

Cystatin C

Cyfra 21-1

Cyclosporine

CVS-Sandhoff

CVS Karyotyping

CVS

CSF ACE

Cryoglobuline

CRP High Sensitive

CRP (quantitative)

CRP

Creatin(ascitict)

CPK

Cortisol

Corneal dystrophy

Coombs.In

Coombs.D

Coombs Wright (CSF)

Conexin-26

Cold Agglutinine

Cohen Syndrome

Cockayne Syndrom

COAGULATION TESTS

Co.Wright

CMV-M CSF

CmV-M

CMV-G

CMV PCR

CMV Avidity

CMV Ag

Clonazepam

CK-MB

CIC

Cholesterol

Chloride

Chlamydia-G

Chlamydia (IgM)

Chlamydia (IgA)

Charcot Marie

Ch50

CF – Cystic fibrosis

Ceruloplasmin

Cell Free DNA

CEA (ECL)

CD8

CD8

CD7

CD7

CD68

CD56

CD5

CD5

CD45

CD4

CD34

CD3

CD3

CD22

CD21

CD21

CD20

CD20

cD2

CD2

CD19

CD19

CD18

CD16

CD14

CD10

CD10

CD-31

CD 59

CD 55

Carbamazepin

Calcium

CA-125 (Fluid)

CA-125 (ECL)

CA 72-4

CA 242

Ca 2+

CA 19-9 (ECL)

CA 15-3 (ECL)

C4

C3

C1q

C-peptide (2hr) (ECL)

DX0195

DX0194

DX0141

DX0025

Duchene Muscular

Dravet Syndrome

DR 70 (Onko-Sure)

Diphteria Ab (IgM)

Diphteria Ab (IgG)

Dihydrotestosterone

Digoxin

DHEA-S (ECL)

Dermatophagoids farina

Exome​

Estriol in urine 24 hrs

Estradiol (ECL)

ESR 1 hr.

Erythropoietin

Epilepsy

Epidermolysis Bullosa

ELECTROPHORESIS

EBV-M

EBV-G

EBV PCR

EBV Ab(VCA)-IgM (CSF)

EBV Ab(VCA)-IgG (CSF)

e.perep

Fungi PCR

Fungi culture

FTS

FTI

FTA-IgG

FTA-Ig M

Free testosterone

Free T4 (ECL)

Free T3

Free PSA Index

Free PSA (ECL)

Food Allergens(RAST)

Food Allergens

FNA

FMF

Fluid .Cul&S

Flow Cytometry

Fish

Fibrinogen

Fetuse Karyottping

Fertility

Fasting Blood Glucose

Fasciola Ab (IgM)

Fasciola Ab (IgG)

FactorX

Factor XI

Factor VIII

Factor VII

Factor IX

Factor I

Factor H

F31

F.S.H (ECL)

GTT

Glycogen Storaga disease

Glucagon

Globulin.serum

GH basal

GGT

Genetic Report Interpration

Genetic nephritic syndrome

GENETIC MOLECULAR DIAGNOS

Genetic – Cyto

Genetic

GCT

Gastrin

Gangliosidosis

GALT(Galactose 1

G6Pd(Quantitative)

G20210A PCR

Hydatic Ab (IgM)

Hydatic Ab (IgG)

HTLV I-II

HTLV Ab I & II

HSV1& PCR

HSV( PCR for CSF)

HSV Ag

HSV Ab-IgG (CSF)

HSV Ab II (IgM)

HSV Ab II (IgG)

HSV Ab I & II (IgM)

HSV Ab I & II (IgG)

HSV Ab I (IgM)

HSV Ab I (IgG)

HSV Ab 1+2 0IgM (CSF)

Hpv PCR

HORMONE ANALYSIS

Holt-Oram Syndrome

HLZ B52

HLA DR

HLA DQ

HLA B8

HLA B7

HLA B51

HLA B5

HLA B35

HLA B27

HLA ABC PCR

HIV P24 Ag

HIV I&II(Ab & P24Ag)

HIV Ab 1+2 (CSF)

High Resoloution Blood

Hg

HEV Ab

Hereditray Motorsensory

Hereditary Spastic

Hereditary Sensory

Hereditary peripheral Nevous

Hereditary Myopathy

Hereditary Muscular disease

Hereditary Muscular Disease

Hereditary Multiple

Hemoglobin

HEMATOLOGY

Hearing loss complete

Heareditary Multiple

HE4 (Human Epididymal)

HDV Ab

HDL

HCV Viral Load

HCV Genotyping

HCV Ab (Western Blot)

HCV Ab

HBS Ag

HBS Ab

HBeAg

HBeAb

HBCAb (Total)

Hb F

Hb Electrophoresis capillary

Hb A2

Hb A1c (by Capillary)

HAV Ab (Total)(ELFA)

Haptoglobulin

Hams Test

H.Pylori PCR

H. Pylori (IgM)

H. Pylori (IgG)

H. pylori (IgA)

IRON

Interpretation

Interleukin-6

Intellectual Disability

Insulin

Inhibin-P

Inhibin-B

Inhibin-A

Inhalant Allergens

Infliximab

Infantile Hepatitis

Infantile Epileptic

IMMUNOLOGY

Immuni-elec-Blood

IgM

IgG subclass 4

IgG subclass 3

IgG subclass 2

IgG subclass 1

IgG

IGFBP-3

IGF-1

IgE

IgA

Ichthyosis

I.U.I

Joubert syndrome & Related

JC-BK

JC virus PCR

JAK2

KRAST​

KRAS Mutation

Krabbe disease

Kala Azar Ab(Ig M)

Lupus anti Coagulant​

LkM

Liver cytosole 1

Lithium

Listeria PCR

Listeria Ab IgG

Listeria Ab (IgM)

Listeria Ab (IgG)

Liquid

Lipoprotein

Lipase

Leptospirosis Ab IgM

Leptospirosis Ab IgM

Leptospirosis Ab IgG

Leptospira

Leptin

Lead (Pb)

LE cell

LDH (Fluid)

LDH (Asitict)

Lamotrigin

Lafora Disease

Lact

Mycoplasma pneumonia

Muscular Dystrophy

Muscular Dystrophy

Mumps Ab-IgM (CSF)

Mumps Ab-IgG (CSF)

Mumps Ab (IgM)

Mumps Ab (IgG)

Mulltiple exostosis

Mucopolysaccharides

Mucopolysaccaridosis

MTHFR PCR

Monogenic disorders in

Mono Test

MLPA-DO

MLPA

Mitochondrial Whole

Mitochondrial Diseases

Mitochondrial

Microphthalmia

Microglobulin

Microcephaly Panel

Microcephaly Complete Test

MICROBIOLOGY

Mico deletion Y

Mg-semen

Metabolic Panel(Ortic Acid)

Metabolic neurologic

Metabolic Disorders

Metabolic Disease Panel B

Metabolic Disease Panel A

Metabolic Disease Panel

Mercury

Measles Ab-IgM (CSF)

Measles Ab-IgG (CSF)

Measles Ab (IgM)

Measles Ab (IgG)

MDUR802

MDUR802

Marfan Panel

Marfan & Aneurysm

Maple Syrup Urine Disease

Malonic Acidemia

Magnesium

Macroprolactin

M-AFP

Non-Syndromic hearing loss

NMP22

NMO CSF

Nitroprusside Urine Random

NF1-NF2

Neuron-Specific Enolase

Neorunal Ab Panel 2

NEONATAL SCREENING

NCL(Neuronal Ceroid

NBT

Nasal dis .(C&S)

Ova & Parasit

Osteogenesis imperfecta

Osteocalcin

Osmotic Fragility Test

Optic Athrophy

Onsult & Block

ONCOASSAY

Pseudo hypo aldosteronism

PSA (ECL)

Protein S

Protein Electrophoresis

Protein C

Prolactin (ECL)

Progressive Muscolarz

Progesteron (ECL)

Pro-calcitonin

Pro BNP

Primidone

Primary Ciliary Dyskinesia

Pregnancy test

PPD

Potassium

Pleural F.Cul.for BK

Platelet Count

Plasma Renin Activity

Plasma pyrovate

Plasma Normetanephrine

Plasma Norepinephrin

Plasma Metanephrine

Plasma Epinephrin

Plasma Ammonia

PKU PCR

PKHD1

Phosphorus

Phenytoin

Phenylalanine (HLPC)

Phenobarbital

Paul bounnel test

PATHOLOGY

PATHOLOGY

Pathology

Parvovirus Ab(IgM)

Parvovirus Ab (IgG)

Parvo Virus

PARTUS TEST (ph IGFBP-1)

PARASITOLOGY

Pap Smear

PAI type-1 844

PAI type-1 675

P.ANCA (Anti MPO)

Quad​

Quad​QF-Fetuse

QF PCR

Russell ( DRVVT)

Rubella Ig G Avidty

Rubella Ab (IgM)

Rubella Ab (IgG)

Rubella (PCR)

ROMA

Rheumatoid Factor

RF ( quantitative )

Retinitis Pigmentofa

Retic Count

Renin

RBC Morphology

R.P.R

Synovial F.D.S

Synovial F.C.BK

Sweat test

Stool PH

Stool Osmolality

Stool M2PK

Stool Lactoferrin

Stool Exam

Stool Culture

Stool Calprotectin

Stool – H pylori Ag

STONE ANALYSIS

SRY gene

Sputum Cytology

Sput.D.BK

Specific Gravity(Random)

Special Biochemistry

Sodium

Sn RNP-C

SLOS-Amnion

Skeletal Dysplasia

Sirolimus

SHBG

SGPT (ALT)

SGOT (AST)

Serum Myoglobin

Serum Free Lambda

Serum Free Kappa

Serum Copper

Serum Apearance

SEQUENTIAL

Selenium

SECOND TRIMESTER SCREENING

Scotch test

Sandhoff

Tyrosinemia NGS

Tyrosine (HPLC)

Type HPV

TUMOR MARKERS

Tuberous Sclerosis

TSH(Hypothyreose)

TSH

Troponin T

Troponin I

Treponema pallidum PCR

Transferin

Toxoplasma Ig G Avidity

Toxoplasma Ab (IgM)

Toxoplasma Ab (IgG)

Toxocara Ab (IgG)

Toxocara Ab (Ig M)

Toxo G CSF

Toxo Ab (IgM) (IFA)

Toxo Ab (IgG)(IFA)

Toxo Ab (IgG) (IFA)

Toxo (IgG)(IFA)

TOXICOLOGY

Total Lipid

Total galactose

Total Bile Acid

Topiramat Level

TNF-Alpha

TIBC

Thyroxine binding globuline

Thyroglobin

Thin

Therapeutic Drug Monitoring

Testosterone (ECL)

TB PCR

TB Blood

TB Ab-IgM (CSF)

TB Ab-IgG (CSF)

TB Ab-IgA (CSF)

T4

T3 Resine Uptake

T3

Urine VMA

Urine V.M.A 24hrs

Urine Uric Acid

Urine Urea

Urine Urea

Urine Urea

Urine Sugar Chromatography .TLC

Urine Sodium

Urine Protein

Urine Protein

Urine Proline 24 hr

Urine Porphyrine

Urine Phos

Urine Phos

Urine Oxalate

Urine Oxalate

Urine Osmoolarity

Urine Osmolality

Urine Normetanephrine(24hr)

Urine Norepinephrine (24h)

Urine NGAL

Urine Na

Urine Multi Drugs Screen

Urine Morphine Test

Urine Micro Albumin

Urine Mg

Urine Metanephrin

Urine K

Urine Immuno

Urine Hormone

Urine Homocysteine

Urine Homocystein

Urine Glucose

Urine Glucose

Urine Free Kappa

Urine Free Cortisol

Urine Epinephrin (24h)

Urine ElectroPhoresis

Urine Dopamin 24h

Urine Cytology

Urine cystine

Urine Cystein

Urine Cyotokeratine 8 & 18

Urine culture & Sensitivity

Urine Creatinine

Urine Creatinin

Urine Creatinin

Urine Cortisol

Urine Copper

Urine Copper

Urine Citrate

Urine Citrate

Urine Chloride

Urine Chloride

Urine Ceruloplasmin

Urine Calcium

Urine Ca

Urine Biochemistry Random

Urine Biochemistry 24 hrs

URINE ANALYSIS

Urine Amylase

Urine Amylase

Urine Aldosterone

Urine Album

Urine A.A Chromatography

Urin Free Lambda

Uric Acid

Ureacycle

Urea Breath Test (C14)

Urea

Unconjugated Estriol

VZV PCR

VZV Ab-IgM (CSF)

VZV Ab-IgG (CSF)

VZV Ab (IgM)

VZV Ab (IgG)

VLDL cholesterol

Vitamin-C

Vitamin E

Vitamin D3 (ECL)

Vitamin B12

Vitamin A

VDRL (CSF)

Valporate Na

Vaginal Direct Smear

V.M.A

Wright agg. Test

Wright (CSF)

Wound..D.C&S

Wiskott Aldrich Syndrome

Wilson Disease

Williams Syndrome Fish

Widal Agg. Test

Xeroderma Pigmentosa

Xeroderma Pigmentosa

Zinc

یا اگر نخواستین