خدمات پرستاری

ارائه خدمات پرستاری در سیستم مراقبت شهری علاوه بر حصول اطمینان از دسترسی بیماران به مراقبت های اولیه با کیفیت ، موجب کاهش فشار بر اورژانس شهر و بیمارستان‌ها ، صرفه جویی در هزینه های پایدار و به طور گسترده کسب نتایج بهتر برای جامعه می شود. از این رو در مواردی مانند عدم دسترسی به مطب پزشکان در شبانه روز، معضلات ترافیک شهری و یا عدم امکان جابجایی بیماران و سالمندان، نیاز به استفاده از این خدمات مورد توجه قرار میگیرد.

 شـــــاخه‌های پرستاری قابل ارائه در مرکز:
 • نمونه‌‎گیری،پذیرش و ثبت نمونه‌‌ی آزمایشـگاهی
 • سـرم درمـانی / تزریقات / انفوزیون وریدی دارو
 • ســـــــــوند ادراری / گـــــذاشتن کاندوم شیت
 • شــــست و شـــــوی زخـــــم و پانسـمان سـاده
 •  در آوردن جــــــــــسم خارجی از بافـــــــت نرم
 • انجام دیالیز صــــــفاقی توســــــط پرســــــتار
 • لـــــــــــــــــوله گــــــــــــذاری مـــــــــــعده
 • انمـــــــــا / گــــــــــــــذاشتن رکــــتال تیوب
 • آتــــل‌بندی، برداشتن گــــچ و باز کردن پنــجره
 • چـک قند خون با گلوکومتر / کنترل علایم حیاتی
 • اکـــــــــسیژن درمـانی با کاتترنازل یا ماســــک
 • کـــــشیدن انــــــــــــــــــــواع بخـــــــــــــیه
 • حــــــضور پرستار در انتقال شهری و بین شهری
درمانیک
درمانیک

باید به این نکته توجه نمود که خدمات اوژانسی باید از طریق سازمان اورژانس کشور و از طریق فوریت های پزشکی و تماس با شماره تلفن 115 پیگیری شود ومرکز مراقبت و درمان در منزل جهاد دانشگاهی فقط قادر به ارائه خدمات به بیمارانی می باشد که دارای شرایط پایدار و غیرمخاطره آمیز هستند.

WeCreativez WhatsApp Support
مشاور مرکز
پشتیبان شماره 101
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبان شماره 102
در دسترس