خدمات پرستاری

ارائه خدمات پرستاری در سیستم مراقبت شهری علاوه بر حصول اطمینان از دسترسی بیماران به مراقبت‌های اولیه با کیفیت ، موجب کاهش فشار بر اورژانس شهر و بیمارستان‌ها، صرفه‌جویی در هزینه‌های پایدار و به طور گسترده کسب نتایج بهتر برای جامعه می‌شود. از این رو در مواردی مانند عدم دسترسی به مطب پزشکان در شبانه روز، معضلات ترافیک شهری و یا عدم امکان جابجایی بیماران و سالمندان، نیاز به استفاده از این خدمات مورد توجه قرار میگیرد.

درمانیک
 شـــــاخه‌های پرستاری قابل ارائه در مرکز:

 

 1. نمونه‌‎گیری، پذیرش و ثبت نمونه‌‌ی آزمایشـگاهی   2. سـرم درمانی / تزریقات / انفوزیون وریدی دارو

3. ســـــــوند ادراری / گــــــذاشتن کاندوم شیت   4. شــست و شـــــوی زخـــــم و پانسـمان سـاده

5. در آوردن جــــــــــسم خارجی از بافـــــــت نرم   6. انجام دیالیز صــــــفاقی توســــــط پرســــــتار

7. لـــــــــــــــــوله گــــــــــــذاری مـــــــــــعده   8. انمــــــــــا گــــــــــــــذاشتن رکــــتال تیوب

9. آتــــل‌بندی، برداشتن گــــچ و باز کردن پنــجره    10. چـک قند خون با گلوکومتر / کنترل علایم حیاتی

11. اکـــــــــسیژن درمـانی با کاتترنازل یا ماســــک   12. کـــــشیدن انــــــــــــــــــواع بخـــــــــــــیه

13. حـــــضور پرستار در انتقال شهری و بین شهری

باید به این نکته توجه نمود که خدمات اوژانسی باید از طریق سازمان اورژانس کشور و از طریق فوریت های پزشکی و تماس با شماره تلفن 115 پیگیری شود ومرکز مراقبت و درمان در منزل جهاد دانشگاهی فقط قادر به ارائه خدمات به بیمارانی می‌باشد که دارای شرایط پایدار و غیرمخاطره آمیز هستند.

WeCreativez WhatsApp Support
مشاور مرکز
پشتیبان شماره 101
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبان شماره 102
در دسترس