خدمات پرستاری

ارائه خدمات پرستاری در سیستم مراقبت شهری علاوه بر حصول اطمینان از دسترسی بیماران به مراقبت های اولیه با کیفیت ، موجب کاهش فشار بر اورژانس شهر و بیمارستان‌ها ، صرفه جویی در هزینه های پایدار و به طور گسترده کسب نتایج بهتر برای جامعه می شود. از این رو در مواردی مانند عدم دسترسی به مطب پزشکان در شبانه روز، معضلات ترافیک شهری و یا عدم امکان جابجایی بیماران و سالمندان، نیاز به استفاده از این خدمات مورد توجه قرار میگیرد.

 شاخه‌های پرستاری قابل ارائه در مرکز:
  • ســـــــرم درمـانی
  • تــزریــــــــــقات
  • پانســــــــــــمان
  • کـــــشیدن بخیه
  • ســــــوند ادراری
  • لوله گذاری معده
  • انما

باید به این نکته توجه نمود که خدمات اوژانسی باید از طریق سازمان اورژانس کشور و از طریق فوریت های پزشکی و تماس با شماره تلفن 115 پیگیری شود ومرکز مراقبت و درمان در منزل جهاد دانشگاهی فقط قادر به ارائه خدمات به بیمارانی می باشد که دارای شرایط پایدار و غیرمخاطره آمیز هستند.