خدمات مراقبتی و بهداشتی

با افزایش جامعه سالمندان و همچنین نیاز بیماران در بستری به خدمات مراقبتی در منزل، بر آن شدیم تا خدمات خود را در بخش مراقبتی و همچنین بهداشتی ارائه نماییم. در ادامه برخی از خدمات ما که در این دسته‌بندی قرار می‌گیرد آمده است.

 شاخه‌های مراقبتی و بهداشتی قابل ارائه در مرکز:
  • مراقبت مستمر به صورت ساعتی و ماهیانه در منزل
  • مراقبت حـــــرفه‌ای پرســـــتاری از بیمــــــار عادی 
  • مراقبت حـــــرفه‌ای پرســـــتاری از بیمــــــار ویژه
  • پیرایش مــــــوی بیمار و یا سالــــمند در مـــــنزل
  • حمــــــــام بیــــمار و یا سالــــــــمند در مـــــنزل

باید به این نکته توجه نمود که خدمات اوژانسی باید از طریق سازمان اورژانس کشور و از طریق فوریت های پزشکی و تماس با شماره تلفن 115 پیگیری شود ومرکز مراقبت و درمان در منزل جهاد دانشگاهی فقط قادر به ارائه خدمات به بیمارانی می‌باشد که دارای شرایط پایدار و غیرمخاطره آمیز هستند.

WeCreativez WhatsApp Support
مشاور مرکز
پشتیبان شماره 101
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبان شماره 102
در دسترس