تخصصهای ما

خدمات ما در درمانیک

ما به طور کلی در 6 بخش آزمایشگاه تشخیص طبی، خدمات پزشکی، خدمات پرستاری، خدمات مامایی، خدمات توانبخشی، مدیریت زخم فعالیت می کنیم.

آزمایشگاه تشخیص طبی

خدمات پزشکی

خدمات توانبخشی

خدمات پرستاری

مدیریت زخم

خدمات مامایی